Skip to Navigation

John the Almsgiver, Exaposteilarion & Theotokion

Grouping: 
Exaposteilaria

These are sung on November 12th for John the Almsgiver, Patriarch of Alexandria, Prosomoion "Thou who as God adornest."  "Let us all sing John's praises . . . ."