Skip to Navigation

Panteleimon, Apolytikion

Grouping: 
Troparia (Apolytikia) of the Saints

This Apolytikion is sung on July 27th for the Great-Martyr and Healer Panteleimon.  "O holy prizewinner and healer . . . ."